• http://m.fengexiang.com/202793/210102.html
 • http://m.fengexiang.com/545476/1959.html
 • http://m.fengexiang.com/683698/841287.html
 • http://m.fengexiang.com/714121/744982.html
 • http://m.fengexiang.com/367287/910356.html
 • http://m.fengexiang.com/982869/125179.html
 • http://m.fengexiang.com/199934/765635.html
 • http://m.fengexiang.com/622749/580427.html
 • http://m.fengexiang.com/46926/349610.html
 • http://m.fengexiang.com/345304/470803.html
 • http://m.fengexiang.com/254989/301595.html
 • http://m.fengexiang.com/674/979352.html
 • http://m.fengexiang.com/892996/643769.html
 • http://m.fengexiang.com/38717/495214.html
 • http://m.fengexiang.com/748277/588826.html
 • http://m.fengexiang.com/509373/868794.html
 • http://m.fengexiang.com/200360/40541.html
 • http://m.fengexiang.com/700124/563137.html
 • http://m.fengexiang.com/519919/934380.html
 • http://m.fengexiang.com/928552/87772.html
 • http://m.fengexiang.com/137241/16182.html
 • http://m.fengexiang.com/74821/220866.html
 • http://m.fengexiang.com/997582/22556.html
 • http://m.fengexiang.com/613829/900898.html
 • http://m.fengexiang.com/783871/367973.html
 • http://m.fengexiang.com/4721/736271.html
 • http://m.fengexiang.com/653350/30380.html
 • http://m.fengexiang.com/544632/167109.html
 • http://m.fengexiang.com/4516/442680.html
 • http://m.fengexiang.com/692428/962296.html
 • http://m.fengexiang.com/29245/148889.html
 • http://m.fengexiang.com/48739/997253.html
 • http://m.fengexiang.com/505927/942181.html
 • http://m.fengexiang.com/883826/450448.html
 • http://m.fengexiang.com/494230/853355.html
 • http://m.fengexiang.com/121711/726780.html
 • http://m.fengexiang.com/211818/833736.html
 • http://m.fengexiang.com/127862/325267.html
 • http://m.fengexiang.com/484555/994680.html
 • http://m.fengexiang.com/491227/58151.html
 • http://m.fengexiang.com/256288/694876.html
 • http://m.fengexiang.com/686422/437491.html
 • http://m.fengexiang.com/8489/415893.html
 • http://m.fengexiang.com/241641/137191.html
 • http://m.fengexiang.com/614718/733547.html
 • http://m.fengexiang.com/207183/622436.html
 • http://m.fengexiang.com/1176/259218.html
 • http://m.fengexiang.com/183455/46524.html
 • http://m.fengexiang.com/283706/27455.html
 • http://m.fengexiang.com/958822/22283.html
 • http://m.fengexiang.com/361370/720110.html
 • http://m.fengexiang.com/505905/496734.html
 • http://m.fengexiang.com/180971/411649.html
 • http://m.fengexiang.com/16840/799725.html
 • http://m.fengexiang.com/139818/961831.html
 • http://m.fengexiang.com/629973/436914.html
 • http://m.fengexiang.com/611827/323985.html
 • http://m.fengexiang.com/755307/930928.html
 • http://m.fengexiang.com/580796/867921.html
 • http://m.fengexiang.com/511694/949372.html
 • http://m.fengexiang.com/147698/769376.html
 • http://m.fengexiang.com/638/142587.html
 • http://m.fengexiang.com/56359/721887.html
 • http://m.fengexiang.com/258217/472973.html
 • http://m.fengexiang.com/514523/226464.html
 • http://m.fengexiang.com/177728/224127.html
 • http://m.fengexiang.com/464144/64414.html
 • http://m.fengexiang.com/937946/169223.html
 • http://m.fengexiang.com/790319/22500.html
 • http://m.fengexiang.com/168200/918548.html
 • http://m.fengexiang.com/85213/17982.html
 • http://m.fengexiang.com/922586/115800.html
 • http://m.fengexiang.com/825896/152446.html
 • http://m.fengexiang.com/577402/82376.html
 • http://m.fengexiang.com/751878/46976.html
 • http://m.fengexiang.com/190127/14124.html
 • http://m.fengexiang.com/790102/61171.html
 • http://m.fengexiang.com/581222/293531.html
 • http://m.fengexiang.com/377961/273807.html
 • http://m.fengexiang.com/932757/884994.html
 • http://m.fengexiang.com/750118/981907.html
 • http://m.fengexiang.com/77382/676786.html
 • http://m.fengexiang.com/391702/142587.html
 • http://m.fengexiang.com/332587/27265.html
 • http://m.fengexiang.com/183455/174563.html
 • http://m.fengexiang.com/62423/717643.html
 • http://m.fengexiang.com/979235/802856.html
 • http://m.fengexiang.com/322147/402456.html
 • http://m.fengexiang.com/457673/320558.html
 • http://m.fengexiang.com/18471/181899.html
 • http://m.fengexiang.com/833329/768973.html
 • http://m.fengexiang.com/505905/736159.html
 • http://m.fengexiang.com/885253/876322.html
 • http://m.fengexiang.com/133868/916178.html
 • http://m.fengexiang.com/463623/487748.html
 • http://m.fengexiang.com/547891/906776.html
 • http://m.fengexiang.com/541885/532770.html
 • http://m.fengexiang.com/608400/415893.html
 • http://m.fengexiang.com/949350/605659.html
 • http://m.fengexiang.com/37050/9599.html
 • http://m.fengexiang.com/49984/43425.html
 • http://m.fengexiang.com/505570/881823.html
 • http://m.fengexiang.com/974894/725444.html
 • http://m.fengexiang.com/109453/133634.html
 • http://m.fengexiang.com/493893/205722.html
 • http://m.fengexiang.com/715931/427905.html
 • http://m.fengexiang.com/697673/800279.html
 • http://m.fengexiang.com/680472/520446.html
 • http://m.fengexiang.com/37700/363841.html
 • http://m.fengexiang.com/790319/574388.html
 • http://m.fengexiang.com/900876/188482.html
 • http://m.fengexiang.com/40769/695989.html
 • http://m.fengexiang.com/418154/560982.html
 • http://m.fengexiang.com/768895/910149.html
 • http://m.fengexiang.com/230206/645275.html
 • http://m.fengexiang.com/502271/342212.html
 • http://m.fengexiang.com/304520/16737.html
 • http://m.fengexiang.com/403491/322839.html
 • http://m.fengexiang.com/22902/13859.html
 • http://m.fengexiang.com/136592/574868.html
 • http://m.fengexiang.com/296919/566860.html
 • http://m.fengexiang.com/126526/781227.html
 • http://m.fengexiang.com/207607/254916.html
 • http://m.fengexiang.com/774231/670596.html
 • http://m.fengexiang.com/64950/95263.html
 • http://m.fengexiang.com/641466/928831.html
 • http://m.fengexiang.com/91140/339873.html
 • http://m.fengexiang.com/892868/21989.html
 • http://m.fengexiang.com/39495/421324.html
 • http://m.fengexiang.com/589325/892338.html
 • http://m.fengexiang.com/847215/710580.html
 • http://m.fengexiang.com/916708/14874.html
 • http://m.fengexiang.com/115604/251824.html
 • http://m.fengexiang.com/965606/493731.html
 • http://m.fengexiang.com/381597/612850.html
 • http://m.fengexiang.com/952984/391813.html
 • http://m.fengexiang.com/256919/17522.html
 • http://m.fengexiang.com/632792/623844.html
 • http://m.fengexiang.com/979347/178416.html
 • http://m.fengexiang.com/350326/6652.html
 • http://m.fengexiang.com/430646/549603.html
 • http://m.fengexiang.com/747673/721167.html
 • http://m.fengexiang.com/324875/499760.html
 • http://m.fengexiang.com/431742/550604.html
 • http://m.fengexiang.com/715395/594464.html
 • http://m.fengexiang.com/899635/75520.html
 • http://m.fengexiang.com/676925/907241.html
 • http://m.fengexiang.com/397580/835682.html
 • http://m.fengexiang.com/903550/989228.html
 • http://m.fengexiang.com/965997/805619.html
 • http://m.fengexiang.com/479271/710892.html
 • http://m.fengexiang.com/672620/60354.html
 • http://m.fengexiang.com/867698/992382.html
 • http://m.fengexiang.com/492468/115353.html
 • http://m.fengexiang.com/642769/25631.html
 • http://m.fengexiang.com/457433/415988.html
 • http://m.fengexiang.com/4868/252178.html
 • http://m.fengexiang.com/82426/441975.html
 • http://m.fengexiang.com/90168/27433.html
 • http://m.fengexiang.com/448848/160565.html
 • http://m.fengexiang.com/798406/181603.html
 • http://m.fengexiang.com/247190/389443.html
 • http://m.fengexiang.com/351902/733156.html
 • http://m.fengexiang.com/243643/346640.html
 • http://m.fengexiang.com/453909/165459.html
 • http://m.fengexiang.com/847399/286133.html
 • http://m.fengexiang.com/259698/138616.html
 • http://m.fengexiang.com/372627/458936.html
 • http://m.fengexiang.com/214502/149203.html
 • http://m.fengexiang.com/730154/537223.html
 • http://m.fengexiang.com/209609/49918.html
 • http://m.fengexiang.com/217617/208574.html
 • http://m.fengexiang.com/97553/272934.html
 • http://m.fengexiang.com/295885/476865.html
 • http://m.fengexiang.com/883625/880934.html
 • http://m.fengexiang.com/640616/240685.html
 • http://m.fengexiang.com/814182/80567.html
 • http://m.fengexiang.com/676445/851793.html
 • http://m.fengexiang.com/728313/959382.html
 • http://m.fengexiang.com/931723/554608.html
 • http://m.fengexiang.com/827619/667353.html
 • http://m.fengexiang.com/756213/284946.html
 • http://m.fengexiang.com/256360/615301.html
 • http://m.fengexiang.com/386211/42247.html
 • http://m.fengexiang.com/382654/820243.html
 • http://m.fengexiang.com/177393/648334.html
 • http://m.fengexiang.com/417136/598836.html
 • http://m.fengexiang.com/742958/766692.html
 • http://m.fengexiang.com/665217/8179.html
 • http://m.fengexiang.com/609306/840950.html
 • http://m.fengexiang.com/325853/109978.html
 • http://m.fengexiang.com/627843/283912.html
 • http://m.fengexiang.com/25514/256974.html
 • http://m.fengexiang.com/124954/489694.html
 • http://m.fengexiang.com/605341/78019.html
 • http://m.fengexiang.com/398887/87956.html
 • http://m.fengexiang.com/766982/461219.html
 • http://m.fengexiang.com/241904/5847.html
 • http://m.fengexiang.com/928776/679309.html
 • http://m.fengexiang.com/259547/10856.html
 • 点击进入

  校园简介

  University Profiles

  学校简介

    成都翔飞航空职业技术学校始建于一九五八年,国家投资兴建,四川省首批航空学校(原为中航工业成发集团技工学校)。学校拥有国家职业技能鉴定所,系四川省职业技能开发学会会员单位,中航工业(原航空部)全国优秀技工学校

  更多>>

  校园新闻

  2018-08-18

  【校园新闻】全校师资培训

  本学年8月10日至17日我校组织全校老师参加为期一周的师资培训,以“提高教师业务素质”为目标,联系学校工作实际,紧抓课改实验,紧抓课题研究。以课程改革为契机,深入开展课程研究,掌握现代教学理论,更...

  更多>>

  校园风光

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  校园一角

  更多>>

  实训概况

  航空实训基地

  近年来,我国职业教育事业快速发展,体系建设稳步推进,培养培训了大批中高级技能型人才,为提高劳动者素质、 推动经济社会发展和促进就业作出了重要贡献

  实训室

  对就业单位进行严格筛选。就业单位集中在成都等大中型城市的大型股份制企业等,并对就业学生跟踪服务。

  更多>>

  师资介绍

  计家庆

  计家庆党支部书记 个人简介 姓名:计家庆 性别:男 职称:教授 主要成绩 中国其产党党员,中学政治正高级教师,从事教育工作30多年,有丰富的教学经验,具有系统扎实的理论基甜和专业知识技能:先后被评为四川省书育人先进个人,常年应邀到全国各地上观摩课,讲座,中国教育电视台曾播放过其学习景象,在丰富的学术实践基面上形成稳定的研究方向。

  淳毅

  淳毅执行校长 个人简介 姓名:淳毅 性别:男 职称:教授 主要成绩 中国共产党党员,中学英语高级教师,从事教育管工作30多年,有丰富的教学和管理经验,先后被评为四川省优秀校长,优秀管理者等荣誉称 号。

  更多>>

  招生就业

  [ 关闭 ]
  大发六合彩 五分赛车 极速3D 分分PK拾 五分PK拾 幸运PK10 一分赛车 二分快3 UU快3 大发六合彩 华人彩票超速分分彩 国民彩票app平台 新彩宝彩票官网 易迅彩票合买 98彩票登录 名人彩票测速 乐彩网静态论坛 如意彩票网登录 用户登录博易彩票 98彩票官网平台 凤凰彩票娱乐平台官网 新火彩票平台 滴滴彩票怎么样 彩票2元