• http://m.fengexiang.com/725471/245704.html
 • http://m.fengexiang.com/4134/990247.html
 • http://m.fengexiang.com/611623/238303.html
 • http://m.fengexiang.com/297753/132299.html
 • http://m.fengexiang.com/51763/871933.html
 • http://m.fengexiang.com/267398/615910.html
 • http://m.fengexiang.com/963184/917818.html
 • http://m.fengexiang.com/304685/902159.html
 • http://m.fengexiang.com/85071/682744.html
 • http://m.fengexiang.com/503762/427916.html
 • http://m.fengexiang.com/662799/464434.html
 • http://m.fengexiang.com/127741/994770.html
 • http://m.fengexiang.com/120734/435566.html
 • http://m.fengexiang.com/239692/909488.html
 • http://m.fengexiang.com/263761/15951.html
 • http://m.fengexiang.com/638822/476771.html
 • http://m.fengexiang.com/392293/510927.html
 • http://m.fengexiang.com/6732/705803.html
 • http://m.fengexiang.com/673607/183567.html
 • http://m.fengexiang.com/23390/504438.html
 • http://m.fengexiang.com/401696/752173.html
 • http://m.fengexiang.com/144278/459393.html
 • http://m.fengexiang.com/364618/283700.html
 • http://m.fengexiang.com/5264/67896.html
 • http://m.fengexiang.com/653435/491109.html
 • http://m.fengexiang.com/861709/249311.html
 • http://m.fengexiang.com/671769/70085.html
 • http://m.fengexiang.com/3710/907325.html
 • http://m.fengexiang.com/72489/259124.html
 • http://m.fengexiang.com/826122/628956.html
 • http://m.fengexiang.com/578995/219672.html
 • http://m.fengexiang.com/258667/529305.html
 • http://m.fengexiang.com/12781/807258.html
 • http://m.fengexiang.com/386290/421325.html
 • http://m.fengexiang.com/146766/861121.html
 • http://m.fengexiang.com/935514/215829.html
 • http://m.fengexiang.com/741243/657397.html
 • http://m.fengexiang.com/451227/927312.html
 • http://m.fengexiang.com/452389/54185.html
 • http://m.fengexiang.com/262485/741678.html
 • http://m.fengexiang.com/926380/919820.html
 • http://m.fengexiang.com/642296/674450.html
 • http://m.fengexiang.com/61121/116819.html
 • http://m.fengexiang.com/4757/510802.html
 • http://m.fengexiang.com/724181/43979.html
 • http://m.fengexiang.com/813306/91716.html
 • http://m.fengexiang.com/553368/302758.html
 • http://m.fengexiang.com/390685/386162.html
 • http://m.fengexiang.com/96820/365299.html
 • http://m.fengexiang.com/341475/209110.html
 • http://m.fengexiang.com/614357/929347.html
 • http://m.fengexiang.com/367143/163258.html
 • http://m.fengexiang.com/605703/46141.html
 • http://m.fengexiang.com/580717/809355.html
 • http://m.fengexiang.com/944204/93733.html
 • http://m.fengexiang.com/47450/786171.html
 • http://m.fengexiang.com/508967/668283.html
 • http://m.fengexiang.com/648108/450903.html
 • http://m.fengexiang.com/1293/352253.html
 • http://m.fengexiang.com/558209/110921.html
 • http://m.fengexiang.com/492754/133747.html
 • http://m.fengexiang.com/434410/91648.html
 • http://m.fengexiang.com/548399/938234.html
 • http://m.fengexiang.com/278290/829891.html
 • http://m.fengexiang.com/849148/687302.html
 • http://m.fengexiang.com/480614/670446.html
 • http://m.fengexiang.com/339953/654716.html
 • http://m.fengexiang.com/26127/222603.html
 • http://m.fengexiang.com/880731/113247.html
 • http://m.fengexiang.com/927706/604666.html
 • http://m.fengexiang.com/7021/576707.html
 • http://m.fengexiang.com/554208/983529.html
 • http://m.fengexiang.com/760575/953374.html
 • http://m.fengexiang.com/274855/947723.html
 • http://m.fengexiang.com/217348/49663.html
 • http://m.fengexiang.com/49666/84984.html
 • http://m.fengexiang.com/721339/720496.html
 • http://m.fengexiang.com/37125/84820.html
 • http://m.fengexiang.com/872648/63483.html
 • http://m.fengexiang.com/1575/705570.html
 • http://m.fengexiang.com/314970/27927.html
 • http://m.fengexiang.com/144564/498596.html
 • http://m.fengexiang.com/738198/576904.html
 • http://m.fengexiang.com/485228/32027.html
 • http://m.fengexiang.com/757178/234368.html
 • http://m.fengexiang.com/457111/295909.html
 • http://m.fengexiang.com/880534/557849.html
 • http://m.fengexiang.com/101399/100678.html
 • http://m.fengexiang.com/211223/762216.html
 • http://m.fengexiang.com/512804/2284.html
 • http://m.fengexiang.com/265754/297911.html
 • http://m.fengexiang.com/836651/707447.html
 • http://m.fengexiang.com/140918/619234.html
 • http://m.fengexiang.com/325140/518580.html
 • http://m.fengexiang.com/510164/864282.html
 • http://m.fengexiang.com/823641/20473.html
 • http://m.fengexiang.com/396816/55343.html
 • http://m.fengexiang.com/892546/730864.html
 • http://m.fengexiang.com/368538/755462.html
 • http://m.fengexiang.com/937877/256387.html
 • http://m.fengexiang.com/306121/535597.html
 • http://m.fengexiang.com/277694/39510.html
 • http://m.fengexiang.com/976713/930387.html
 • http://m.fengexiang.com/632405/783362.html
 • http://m.fengexiang.com/750332/710680.html
 • http://m.fengexiang.com/309288/896797.html
 • http://m.fengexiang.com/508448/379763.html
 • http://m.fengexiang.com/157130/508445.html
 • http://m.fengexiang.com/582236/936712.html
 • http://m.fengexiang.com/19991/856665.html
 • http://m.fengexiang.com/381962/183192.html
 • http://m.fengexiang.com/242215/754977.html
 • http://m.fengexiang.com/951250/342956.html
 • http://m.fengexiang.com/42644/9414.html
 • http://m.fengexiang.com/338991/978396.html
 • http://m.fengexiang.com/77530/5567.html
 • http://m.fengexiang.com/723660/913331.html
 • http://m.fengexiang.com/536476/16952.html
 • http://m.fengexiang.com/799739/282574.html
 • http://m.fengexiang.com/187643/150281.html
 • http://m.fengexiang.com/811751/29167.html
 • http://m.fengexiang.com/947404/463436.html
 • http://m.fengexiang.com/107635/461431.html
 • http://m.fengexiang.com/810586/126188.html
 • http://m.fengexiang.com/309321/699439.html
 • http://m.fengexiang.com/191167/384321.html
 • http://m.fengexiang.com/817635/175112.html
 • http://m.fengexiang.com/805259/798860.html
 • http://m.fengexiang.com/788317/856793.html
 • http://m.fengexiang.com/802420/959413.html
 • http://m.fengexiang.com/928191/408184.html
 • http://m.fengexiang.com/144761/978754.html
 • http://m.fengexiang.com/537586/96427.html
 • http://m.fengexiang.com/127192/570543.html
 • http://m.fengexiang.com/561379/435336.html
 • http://m.fengexiang.com/564260/799608.html
 • http://m.fengexiang.com/654594/203265.html
 • http://m.fengexiang.com/612388/927828.html
 • http://m.fengexiang.com/783240/940716.html
 • http://m.fengexiang.com/164662/363816.html
 • http://m.fengexiang.com/75515/432205.html
 • http://m.fengexiang.com/173990/599786.html
 • http://m.fengexiang.com/997568/463400.html
 • http://m.fengexiang.com/665805/378795.html
 • http://m.fengexiang.com/760256/473660.html
 • http://m.fengexiang.com/220515/180988.html
 • http://m.fengexiang.com/64392/34888.html
 • http://m.fengexiang.com/826122/500756.html
 • http://m.fengexiang.com/938234/967743.html
 • http://m.fengexiang.com/354563/264717.html
 • http://m.fengexiang.com/605256/795696.html
 • http://m.fengexiang.com/501868/247631.html
 • http://m.fengexiang.com/400923/463203.html
 • http://m.fengexiang.com/34618/427683.html
 • http://m.fengexiang.com/45695/718977.html
 • http://m.fengexiang.com/779866/770707.html
 • http://m.fengexiang.com/652789/365588.html
 • http://m.fengexiang.com/30322/417512.html
 • http://m.fengexiang.com/990841/62285.html
 • http://m.fengexiang.com/985803/346283.html
 • http://m.fengexiang.com/862874/861992.html
 • http://m.fengexiang.com/902240/848874.html
 • http://m.fengexiang.com/876286/181565.html
 • http://m.fengexiang.com/317418/474858.html
 • http://m.fengexiang.com/677206/906843.html
 • http://m.fengexiang.com/221644/23959.html
 • http://m.fengexiang.com/983995/377991.html
 • http://m.fengexiang.com/47306/723463.html
 • http://m.fengexiang.com/63910/588966.html
 • http://m.fengexiang.com/631452/866320.html
 • http://m.fengexiang.com/635164/98988.html
 • http://m.fengexiang.com/1176/615549.html
 • http://m.fengexiang.com/527417/637413.html
 • http://m.fengexiang.com/257716/41768.html
 • http://m.fengexiang.com/71749/8219.html
 • http://m.fengexiang.com/257430/647262.html
 • http://m.fengexiang.com/9146/330747.html
 • http://m.fengexiang.com/407150/600415.html
 • http://m.fengexiang.com/695993/214470.html
 • http://m.fengexiang.com/911571/949564.html
 • http://m.fengexiang.com/37835/255866.html
 • http://m.fengexiang.com/450301/679938.html
 • http://m.fengexiang.com/74176/651391.html
 • http://m.fengexiang.com/86229/679577.html
 • http://m.fengexiang.com/529541/919695.html
 • http://m.fengexiang.com/586138/542758.html
 • http://m.fengexiang.com/300452/102190.html
 • http://m.fengexiang.com/37193/671927.html
 • http://m.fengexiang.com/67989/628526.html
 • http://m.fengexiang.com/593322/2385.html
 • http://m.fengexiang.com/80417/834446.html
 • http://m.fengexiang.com/476577/153445.html
 • http://m.fengexiang.com/665877/384160.html
 • http://m.fengexiang.com/277644/184729.html
 • http://m.fengexiang.com/229366/583645.html
 • http://m.fengexiang.com/452228/767829.html
 • http://m.fengexiang.com/979597/81438.html
 • http://m.fengexiang.com/905329/260358.html
 • http://m.fengexiang.com/934874/644831.html
 • http://m.fengexiang.com/67712/554488.html
 • 点击进入

  校园简介

  University Profiles

  学校简介

    成都翔飞航空职业技术学校始建于一九五八年,国家投资兴建,四川省首批航空学校(原为中航工业成发集团技工学校)。学校拥有国家职业技能鉴定所,系四川省职业技能开发学会会员单位,中航工业(原航空部)全国优秀技工学校

  更多>>

  校园新闻

  2018-08-18

  【校园新闻】全校师资培训

  本学年8月10日至17日我校组织全校老师参加为期一周的师资培训,以“提高教师业务素质”为目标,联系学校工作实际,紧抓课改实验,紧抓课题研究。以课程改革为契机,深入开展课程研究,掌握现代教学理论,更...

  更多>>

  校园风光

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  校园一角

  更多>>

  实训概况

  航空实训基地

  近年来,我国职业教育事业快速发展,体系建设稳步推进,培养培训了大批中高级技能型人才,为提高劳动者素质、 推动经济社会发展和促进就业作出了重要贡献

  实训室

  对就业单位进行严格筛选。就业单位集中在成都等大中型城市的大型股份制企业等,并对就业学生跟踪服务。

  更多>>

  师资介绍

  计家庆

  计家庆党支部书记 个人简介 姓名:计家庆 性别:男 职称:教授 主要成绩 中国其产党党员,中学政治正高级教师,从事教育工作30多年,有丰富的教学经验,具有系统扎实的理论基甜和专业知识技能:先后被评为四川省书育人先进个人,常年应邀到全国各地上观摩课,讲座,中国教育电视台曾播放过其学习景象,在丰富的学术实践基面上形成稳定的研究方向。

  淳毅

  淳毅执行校长 个人简介 姓名:淳毅 性别:男 职称:教授 主要成绩 中国共产党党员,中学英语高级教师,从事教育管工作30多年,有丰富的教学和管理经验,先后被评为四川省优秀校长,优秀管理者等荣誉称 号。

  更多>>

  招生就业

  [ 关闭 ]
  大发六合彩 五分赛车 极速3D 分分PK拾 五分PK拾 幸运PK10 一分赛车 二分快3 UU快3 大发六合彩 华人彩票超速分分彩 国民彩票app平台 新彩宝彩票官网 易迅彩票合买 98彩票登录 名人彩票测速 乐彩网静态论坛 如意彩票网登录 用户登录博易彩票 98彩票官网平台 凤凰彩票娱乐平台官网 新火彩票平台 滴滴彩票怎么样 彩票2元